ALV vergadering

De jaarlijkse ALV vergadering van vv BEW staat gepland op 30 oktober om 20:00.

Het beloofd weer een gezellig informatief avondje te worden.

 

De agenda is als volgt:

Agenda:

1.       Opening

2.       Vaststellen agenda

3.       Ingekomen stukken en mededelingen

4.       Notulen vergadering d.d. 17 oktober 2018

5.       Jaarverslag secretaris

6.       Jaarverslag penningmeester

7.       Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie

8.       Vaststellen begroting en contributie

9.       Jubilarissen

Pauze

10.   VOG verklaring

11.   Extra vrijwilligers

12.   Verduurzaming vv BEW

13.   Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Remko Rozeboom, Patrick Prent

Aftredend en niet herkiesbaar: Jasper Sybrandy
Kandidaat bestuurslid: Pascal Prent
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

14.   Commissies

15.   Rondvraag

16.   Sluiting