Agenda ALV 21-9-2016

De agenda voor de Algemene Leden Vergadering is bekend:

 

Op 21 september 2016 om 20.00 uur in de kantine.

Agenda:

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Notulen vergadering d.d. 2 december 2015

5. Jaarverslag secretaris

6. Jaarverslag penningmeester

7. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie

8. Vaststellen begroting en contributie

9. Jubilarissen

Pauze

10. Statuten en Huishoudelijk Reglement

11. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Remko Rozeboom, Patrick Prent en Klaas Schaap

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang

van de vergadering melden bij het bestuur.

12. Wasmachine

13. Commissies

14. Rondvraag

15. Sluiting