Algemene Ledenvergadering vv BEW

Alle leden en betrokkenen zijn welkom op de Algemene Leden Vergadering van BEW op woensdag 17 oktober 2018 om 20.00 uur in de kantine.

Agenda:

1.       Opening
2.       Vaststellen agenda
3.       Ingekomen stukken en mededelingen
4.       Notulen vergadering d.d. 10 oktober 2017
5.       Jaarverslag secretaries
6.       Jaarverslag penningmeester
7.       Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie
8.       Vaststellen begroting en contributie
9.       Jubilarissen

Pauze

10.   Verlichting 2de veld
11.   Verklaring Omtrend Gedrag (VOG)
12.   Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Tjeerd Winter, Michel Hoogenkamp
Kandidaat bestuurslid: Erwin Idserda en Jeroen Blum
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
13.   Commissies
14.   Rondvraag
15.   Sluiting