Algemene ledenvergadering

ALV-aankondiging

Woensdag 8 november vind de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in de kantine te Vledder.

Via deze weg bent u uitgenodigd, de agenda zal op tafel liggen.

Voorlopige Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen vergadering d.d. 4 november 2022
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie
 8. Vaststellen begroting en contributie
 9. Jubilarissen

Pauze

 1. Vrijwilligerswerving
 2. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Erwin Idserda

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

 1. Commissies
 2. Rondvraag
 3. Sluiting