Algemene Ledenvergadering Agenda

Noteer het alvast in uw agenda, 11 oktober 2017 is de algemene ledenvergadering van vv BEW.

De agenda komt spoedig in dit bericht te staan.

 

 

Algemene Ledenvergadering vv BEW Agenda

Op woensdag 11 oktober 2017 om 20.00 uur in de kantine.

Agenda:

 1. Opening

 2. Vaststellen agenda

 3. Ingekomen stukken en mededelingen

 4. Notulen vergadering d.d. 21 september 2016

 5. Jaarverslag secretaris

 6. Jaarverslag penningmeester

 7. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie

 8. Vaststellen begroting en contributie

 9. Jubilarissen

   

  Pauze

   

 10. Verlichting 2de veld

 11. Verklaring Omtrend Gedrag (VOG)

 12. Bestuursverkiezing:

  Aftredend en herkiesbaar: Jasper Sybrandy,

  Aftredend en niet herkiesbaar: Paul van Buuren en Klaas Schaap

  Kandidaat bestuurslid: Erwin Idserda en Jeroen Blum

  Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

 13. Commissies

 14. Rondvraag

 15. Sluiting