Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van vv B.E.W. roept haar leden bijeen voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Datum:                Vrijdag 15 oktober 2021
Tijd:                      20.00u
Plaats:                  Kantine BEW

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen vergadering d.d. 19 oktober 2019
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie
 8. Vaststellen begroting en contributie
 9. Jubilarissen

Pauze

 1. Verduurzaming vv BEW
 2. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: Erwin Idserda (2020), Michel Hoogenkamp
Aftredend en niet herkiesbaar: Jeroen Blum (2020), Remko Rozeboom
Kandidaat bestuurslid: Dennis van der Laan
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

 1. Commissies
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur